Verplichte castratie en sterilisatie

 • Onze motivaties om vroegtijdige castratie/sterilisatie toe te passen, zijn veelvuldig:

  - Bij de katers is er veel minder kans voor sproeien en in huis plassen.

  - Er is veel minder kans op kanker aan de testikels en op mamotumoren.

  - Er is geen risico meer voor baarmoederontstekingen.

  - Er is geen jarenlang pilgebruik meer voor de poezen.

  - Ze hebben nog een fijner en rustiger karakter.

  - Er is ook veel minder kans dat een dier wegloopt.

    Weglopen kan een aantal gevaren inhouden (aids, leukemie, virale ziekten,enz...)

 • De kittens gaan in groep naar de dierenarts, worden samen verdoofd, worden samen in die veilige groep terug wakker. Binnen het uur, nadat ze wakker worden, eten ze samen hun buikjes vol en lopen weer speels achter elkaar rond!

 • Vanaf 1 september 2014 wordt deze maatregel naar kwekers en particulieren uitgebreid.

Alle katten moeten dan vóór ze verkocht of weggegeven worden, gesteriliseerd, geïdentificeerd

en geregistreerd zijn. Alleen de katten die bestemd zijn voor een erkende kwekerij of voor mensen

 in het buitenland zullen nog zonder voorafgaande sterilisatie mogen worden verhandeld. kijk hier Koninklijk besluit BELGISCH STAATSBLAD:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
3 AUGUSTUS 2012. — Koninklijk besluit Betreffende het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 7; Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 mei 2012; Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting van 6 juni 2012; Gelet op het voorafgaand onderzoek als bedoeld in artikel 19/1 van de wet van 5 mei 1997 betreffende

de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling; Gelet op advies 51.524/3 van de Raad van State, gegeven op 3 juli 2012, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende het advies van de Raad voor Dierenwelzijn aan de Minister van Volksgezondheid van 5 maart 2009

waarin voorgesteld wordt om maatregelen te nemen om de voortplanting van katten onder controle te krijgen; Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Dit besluit legt het meerjarenplan voor de sterilisatie van huiskatten vast. Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° Sterilisatie : voor katers, de castratie en voor kattinnen, de ovariotomie of de ovariohysterectomie; 2° Identificatie : het aanbrengen van een individueel, onuitwisbaar en uniek merkteken; 3° Verhandelen : in de handel brengen; te koop aanbieden; houden, verwerven, vervoeren, tentoonstellen

met het oog op verkoop; ruilen; verkopen; ten kosteloze of bezwarende titel afstaan; 4° Verantwoordelijke : de natuurlijke persoon, eigenaar of houder van een kat die er gewoonlijk een onmiddellijk beheer

 of toezicht op uitoefent; 5° Erkende kweker : hij die een kwekerij uitbaat erkend overeenkomstig de bepalingen van artikel 5, § 1,

van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en van de besluiten genomen ter uitvoering ervan.
Art. 3. § 1. In de asielen, worden alle katten gesteriliseerd, geïdentificeerd en geregistreerd, vóór adoptie. § 2. In afwijking van § 1 kunnen de asielen tot 1 maart 2013 door het sluiten van een contract met de adoptant

bij de adoptie overeenkomen dat de sterilisatie gebeurt binnen de zes maanden na adoptie op initiatief van de adoptant door een dierenarts naar keuze.
Deze katten moeten vóór overdracht geïdentificeerd en geregistreerd worden.
§ 3. Met ingang van 1 maart 2013, voor katten die op het ogenblik van adoptie jonger zijn dan zes maanden

 oud mogen de asielen een dergelijk contract sluiten tot 1 maart 2014.
Deze katten worden vóór overdracht geïdentificeerd en geregistreerd.
Art. 4. § 1. Met ingang van 1 september 2014 moet elke verantwoordelijke die katten wil verhandelen

de dieren voorafgaandelijk steriliseren, identificeren en registreren. § 2. In afwijking van § 1, kunnen niet gesteriliseerde katten verhandeld worden indien ze bestemd zijn

voor iemand die in het buitenland verblijft of voor een erkende kweker.
Deze katten worden vóór overdracht geïdentificeerd en geregistreerd.
§ 3. Een jaar na inwerkingtreding van de in § 1 bedoelde maatregel, en na evaluatie gebaseerd op de

statistieken van de in de asielen opgevangen katten, en van de situatie op het vlak van de volksgezondheid door

de Raad voor Dierenwelzijn en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu,

kunnen Wij, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, beslissen om de maatregelen uit te breiden

naar alle verantwoordelijken. Art. 5. De identificatie dient te gebeuren door het inbrengen van een microchip door een erkende dierenarts.

Deze verifieert de leesbaarheid van de microchip alvorens deze in te planten. Art. 6. Op verzoek van een overheidspersoon, zoals bedoeld in artikel 34, § 1, van de wet van 14 augustus 1986

betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, legt de verantwoordelijke een veterinair attest voor dat

de identificatie, de registratie en in voorkomend geval de sterilisatie van zijn katten aantoont. Art. 7. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2012. Art. 8. De Minister bevoegd voor Dierenwelzijn is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 3 augustus 2012.
ALBERT Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX